תנאי שימוש

הקדמה

 1. ברוך הבא לאתר האינטרנט ולאפליקציית "וודאיט" (באנגלית: Wedit), אפליקציה ואתר אינטרנט לארגון חתונות (ביחד ולחוד: "האפליקציה").

 2. בהיכנסך לאפליקציה, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעות האפליקציה, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באפליקציה ו/או ביישומיה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").

 3. הכניסה לאפליקציה ו/או שימוש בשירותים ו/או ביישומים ו/או במידע המוצגים בה, מהווים ומבטאים את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. בעשותך כן, הנך מצהיר כי קראת היטב את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם. באם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אינך (או הוריך אינם) מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה זו לכל מטרה.

 4. האמור בתנאי השימוש ובתכנים מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם מתייחס בצורה שווה לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים.

 5. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין וודאיט (עוסק מורשה 039943949) שהינו בעל הזכויות באפליקציה ("וודאיט" או "מפעיל האפליקציה") לבין כל אדם שיעשה שימוש באפליקציה ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באפליקציה ו/או שניתן להשיגו באמצעות האפליקציה ("משתמש").

 6. יובהר כי, "אדם" כוונתו לאדם פרטי בלבד וכי כל גוף מסחרי ו/או מי מטעמו אינו יכול להירשם כמשתמש. השימוש באפליקציה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

 7. מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ("תנאי השימוש המעודכנים"), מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באפליקציה, לרבות כל משתמש שעושה שימוש באפליקציה בהתאם לתנאי שימוש קודמים ומתבקש לאשר את תנאי השימוש המעודכנים. בתנאי שימוש אלה "מפעיל האפליקציה" משמעו – לרבות בעליו, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו.

 8. באפליקציה מוצגים, בין היתר, תכנים וכלים לארגון חתונה ("התכנים"). האפליקציה איננה אפליקציית מכירות ומפעיל האפליקציה אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מידע / מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש. כל שימוש בתכנים המופיעים באפליקציה אינם באחריות מפעיל האפליקציה, והנם באחריותו הבלעדית המשתמש. לפיכך המשתמש ו/או צד שלישי לא יוכלו לבוא בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן בגין שימוש בתכנים.

 9. וודאיט שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (SMS) ו/ואו עדכוני PUSH.

 10. וודאיט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאפליקציה מציעה, היקפם וזמינותם (לרבות, אך לא רק, הסרת האפליקציה ו/או אתר האינטרנט ) וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל ("השינויים"), בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, השינויים עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וודאיט ו/או מי מטעמה בגין ביצוע השינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם ו/או כל תקלה אחרת שלא נגרמה כתוצאה מהשינויים.

רישום לאפליקציה

 1. השימוש באפליקציה טעון רישום. במסגרת הרישום תידרש למסור מידע אישי עליכם ועל בן/בת זוגכם, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, טלפון ("הנתונים"). משתמש אשר ביצע את תהליך ההרשמה ייקרא "משתמש רשום".

 2. חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש.

 3. הנתונים שיימסרו ישמרו במאגר המידע של וודאיט. וודאיט תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או מסרון (SMS), לרבות סקר שביעות רצון ו/או ניוזלטר שבועי או אישי ("מידע שיווקי"), או להעביר את הנתונים או חלקם לגורם שלישי לפי שיקולי דעתה.

 4. משתמש רשום יהא רשאי לפנות לוודאיט בכתב בכל עת ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע ו/או להפסיק את קבלת המידע השיווקי. חשוב לזכור כי, לאחר הסרת הנתונים אותו משתמש לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה.

 5. בעת ההרשמה יתבקש המשתמש להירשם באמצעות שתי כתובות הדואר האלקטרוני של בני הזוג וסיסמה משותפת ("פרטי התחברות"), וזאת לצורך שימוש משותף באפליקציה ע"י בני הזוג. אין לעשות שימוש בפרטי התחברות של משתמש אחר בכוונה להתחזות אליו.

 6. וודאיט שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לא לאשר שם משתמש אשר, לדעתה, אינו הולם או פוגע או מכל סיבה אחרת וללא נימוק ואינה מחויבת להודיע על כך למשתמש מראש ו/או לאחר שלא אישרה זאת.

 7. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמור בסודיות את פרטי ההתחברות שלו. לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות פרטי ההתחברות של המשתמש. חל איסור התחזות לאדם אחר ו/או גוף כלשהו, לרבות נציג וודאיט ו/או העלאת מידע כוזב של מוצר ו/או שירות במטרה להערים על משתמש אחר.

מידע, תכנים ושימוש

 1. התכנים המופיעים באפליקציה כוללים ממשק תכנון משימות לקראת מועד החתונה של המשתמש ("ממשק תכנון החתונה"), אך לא רק, שכן האפליקציה כוללת גם מידע, תכנים והמלצות. המידע, התכנים וההמלצות המוצגים באפליקציה מוצגים כפי שהם (As Is) ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של מפעיל האפליקציה ("המידע"). המידע המוצג באפליקציה ביחס למוצרים שונים מתייחס למידע שנמסר על ידי צדדים שלישיים (כולל המשתמשים) עליהם אין למפעיל האפליקציה כל שליטה.

 2. מובהר בזאת, כי בנוסף לאיסור הרישום שלא כאדם (כמוגדר לעיל), חל איסור מפורש על כתיבת המלצות ע"י גופים מסחריים ו/או בעליהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם.

 3. תוצאות החיפוש באפליקציה מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האפליקציה בהסתמך על הנתונים הנאספים מהצדדים השלישיים. המידע והנתונים הללו הם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין מפעיל האפליקציה אחראי לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות הצד השלישי, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי (כולל המשתמשים).

 4. יובהר כי כל שימוש בממשק תכנון החתונה הינו באחריותו המלאה של המשתמש וכל האמור בממשק זה הינו בגדר המלצה בלבד. בהתאם לזאת, מפעיל האפליקציה לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או אחר שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל הקשור לממשק תכנון החתונה.

 5. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באפליקציה ייעשה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

 6. מפעיל האפליקציה לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או אחר שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעיל האפליקציה לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או פנה לצד השלישי באמצעות קישור (Link) מהאפליקציה.

 7. מפעיל האפליקציה לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו.

 8. מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על ממשק תכנון החתונה ו/או מידע ו/או שירות שמופיע באפליקציה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 9. מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לאספקתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים ו/או לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של מוצרים ו/או שירותים אלה.

 10. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם התכנים שפורסמו על ידי המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל משתמש באפליקציה, ומפעיל האפליקציה אינו אחראי לאבטחתם ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או אחר שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. כמו כן, מרגע העלאת התכנים על ידי המשתמש, המידע חשוף לכלל המשתמשים. לפיכך לכן לא תהא למשתמש כל זכות כלשהי ביחס לתוכן שפורסם על ידו כבעלות על התוכן ו/או דרישה לתגמול כספי.

 11. פרסום התכנים באפליקציה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האפליקציה לתכנים אלה.

 12. מנוע החיפוש של האפליקציה מאפשר למצוא מידע ותכנים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים ("מידע פוגעני"). הואיל ואין מפעיל האפליקציה אחראי על מידע ותכנים אלו, לא יהא מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגעני, ומפעיל האפליקציה מסיר כל אחריות על התוכן הנ"ל.

 13. כאמור לעיל, ממשק תכנון החתונה והשימוש בו הינו השירות היחיד המוענק ישירות על ידי מפעיל האפליקציה, אך השימוש והכתוב בממשק זה הנם בגדר המלצה בלבד למשתמש. מפעיל האפליקציה אינו מייצר את המידע באפליקציה, אלא משמש כאגרגטור של מידע שמוצג ומופץ על ידי צדדים שלישיים כפי שהוא (As Is) ומציגו באפליקציה; לפיכך, אין לראות במפעיל האפליקציה כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

 14. מפעיל האפליקציה אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

 15. מפעיל האפליקציה אינו אחראי לאבטחה, לאמינות, לדייקנות של תכני האפליקציה ויישומיה ולפיכך ממליץ למשתמש לגבות את התכנים בהם הוא משתמש.

 16. יובהר כי, השימוש באפליקציה דורש חיבור לאינטרנט. לפיכך, מומלץ לערוך שימוש באפליקציה בזמן חיבור לרשת אלחוטית (WIFI) ולא סלולרית. יובהר כי, מפעיל האפליקציה אינו אחראי לכל שימוש החורג מחבילת הגלישה הסלולארית של המשתמש.

 17. האפליקציה מתאימה לשימוש בטלפונים חכמים הפועלים על ממשק iOS או אנדרואיד, אך מפעיל האפליקציה אינו אחראי לאי התאמה של האפליקציה לגרסאות תוכנה שונות של הטלפונים החכמים (גרסאות, עדכניות, קודמות או עתידיות של iOS  או אנדרואיד) ואין אחראי לכל קלקול ו/או פגיעה בתוכנה ו/או במכשיר בשל השימוש באפליקציה.

 18. כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. מפעיל האפליקציה ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר.

 19. מפעיל האפליקציה אינו מתחייב לשמור על נתוני המשתמש לאחר חלוף  60 יום ממועד החתונה.

הפרות

 1. מפעיל האפליקציה מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באפליקציה. ברם, מפעיל האפליקציה יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באפליקציה, בכל מקרה שהשימוש באפליקציה ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האפליקציה.

 2. משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים באפליקציה לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

 3. מפעיל האפליקציה מאפשר למשתמש לחוות דעה על מוצר ו/או שירות ו/או מידע שמסר צד שלישי כלשהו, ולעיין בחוות דעת, תגובות או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באפליקציה ("חוות הדעת"). חוות דעת יכולה להירשם על-ידי משתמש באפליקציה.

 4. מפעיל האפליקציה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים. חוות הדעת אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי מפעיל האפליקציה והן מוצגות כפי שהן (AS IS), מבלי שמפעיל האפליקציה בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן, ומפעיל האפליקציה לא יישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד שהוא כתוצאה מחוות הדעת.

 5. משתמש המבקש להציג חוות דעת, יתייחס בחוות הדעת למוצר בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, לא יציע מוצרים למכירה, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. מפעיל האפליקציה יהיה רשאי שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

 6. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעיל האפליקציה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום חוות הדעת על ידו. ידוע למשתמש, כי מפעיל האפליקציה רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק חוות עת, בשלמותן ו/או בחלקן, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

 7. אין לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיו ו/או קניינו הרוחני של מפעיל האפליקציה לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), לשחזר לשפה עילית (de-compile), לשחזר לשפת סף (disassemble), לשנות, ליצור נגזרות עבודה המבוססות על האפליקציה, או לשנותה בכל דרך אחרת. גרימת נזק במזיד ו/או ברשלנות לאפליקציה, אתר האינטרנט, השרתים והמחשים הנמצאים בשימוש וודאיט, לרבות העתקת, שינוי, שאיבת מידע, פירוק ו/או הרכבה מחדש של האפליקציה ואתר האינטרנט אסורים בתכלית האיסור. כל אלה מהווים עילת תביעה.

 8. חל איסור מפורש על הצבת האפליקציה ו/או אתר האינטרנט או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של וודאיט. כמו כן, חל איסור מפורש יצירת קישור לאתר האינטרנט ו/או האפליקציה מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 9. חל איסור לעשות שימוש שאינו מורשה בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים של מפעיל האפליקציה.

 10. מובהר בזאת, כי מפעיל האפליקציה יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת.

 11. מפעיל האפליקציה לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באפליקציה.

 12. פרסום באפליקציה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האפליקציה, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 13. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות מפעיל האפליקציה יחול גם על פרסומות באפליקציה, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

 14. מפעיל האפליקציה איננו מפרסם בפועל ו/או מפיץ פרסומת, אלא רק מעמיד את האפליקציה כפלטפורמה ממוחשבת המאפשרת למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באפליקציה לשם הצגת הפרסומת בלבד.

 15. כל פניה ו/או תגובה  ו/או הצעה למפעיל האפליקציה מטעם המשתמש מקנה למפעיל האפליקציה זכות שימוש אוטומטית במידע שנמסר ללא צורך בבקשה ו/או מתן תשלום ו/או פיצוי למוסר המידע.

 16. למפעיל האפליקציה קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 לרבות ממשק המשתמש, עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האפליקציה בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האפליקציה מצד שלישי.

 17. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים (כולם או מקצתם) המוצגים באפליקציה ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האפליקציה, אלא אם מפעיל האפליקציה התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

 18. מפעיל האפליקציה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו ושל אחרים ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באפליקציה כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות אלו.

פרטיות

 1. מפעיל האפליקציה רשאי להשתמש בנתוני המשתמשים שהוזנו באפליקציה לרבות העברתם לגורם שלישי לטובת בדיקות סטטיסטיות.

 2. בשימוש באפליקציה ובמנוע החיפוש בה, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל האפליקציה יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האפליקציה את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף.

 3. מפעיל האפליקציה מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאפליקציה ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האפליקציה, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

 4. מפעיל האפליקציה לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

 5. מפעיל האפליקציה עושה שימוש באמצעי אבטחת המידע הטובים ביותר. אם זאת יובהר כי, על המשתמש חלה החובה לאבטח באופן אישי את פרטי ההתחברות. המשתמש אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. מפעיל האפליקציה לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם בשל פריצת אבטחה שאינה באשמתו ו/או תיגרם לנוכח רשלנותו של משתמש בשמירה על פרטי ההתחברות שלו. בכל מקרה, המשתמש נדרש להודיע למפעיל האפליקציה באופן מידי לגבי כל חשש לגבי פריצת אבטחה.

כללי

 1. תנאי השימוש הללו וזכויות המשתמש לעשות שימוש באפליקציה יסתיימו אוטומטית אם הפר המשתמש את אחד מתנאי השימוש המפורטים.

 2. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באפליקציה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 3. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין תנאי השימוש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@wed-it.co.il. אנו נשתדל לתת מענה לפניותיכם בהקדם.

 

 

בברכה,

וודאיט