הסכם

תאריך תחילת תוקף הסכם זה הוא תאריך האישור של הספק על אישור ההסכם

 • הצדדים להסכם

ע"מ וואדיט (להלן: "החברה") והספק החתום בשולי הסכם זה ("הספק").

 • כללי

החברה מפעילה אפליקציה בתחום ארגון חתונות, בה יועלו מסכים המפרטים פרטי ספקי שירותים לחתונות ואפשרויות התקשרות עימם (להלן: "האפליקציה"). הסכם זה הוא הסכם בין החברה לספק להעלאת פרטיו ודרכי ההתקשרות עמו במסגרת האפליקציה לצורך מכירת מוצרים ו/או שירותים מסוימים ע"י הספק ישירות ללקוחות הסופיים, תוך שימוש באפליקציה. למען הסר ספק החברה איננה צד בעסקה בין הלקוח הסופי לספק. בחתימתו על הסכם זה מאשר הספק כי בחן את האפליקציה ואת אופן פעולתה ומצאם לשביעות רצונו.   

 • מוצרי ו/או שירותי הספק שיוצאו למכירה במסגרת האפליקציה - מתוארים בנספח א' ("המוצרים").

 • תקופת ההסכם ומועדים

  סימון "קראתי והסכמתי על התקנון" מהווה חתימה על הסכם זה מטעם שני הצדדים להסכם.

  תוקפו של הסכם זה הינו ממועד חתימתו ובהתאם לחבילות ההתקשרות אותן קיבל, רכש ו/או ירכוש הספק מעת לעת מהחברה, כמפורט בנספח א' ("תקופת ההסכם").

  במעמד חתימת ההסכם ימסר לידי הספק עיצוב גנרי למסכי הספק באפליקציה. בתוך 5 ימי עבודה ממועד חתימת ההסכם ימסור הספק לחברה את התכנים הנדרשים למסכי הספק. בתוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת התכנים תכין החברה ותעביר לאישור הספק סקיצה של מסך הספק הכוללת את התכנים שנמסרו על-ידי הספק. בתוך 2 ימי עסקים לאחר אישור הספק את הסקיצה ובכפוף לפירעון התשלום מאת הספק בגין חבילת "קליקים", יועלה דף הספק לאפליקציה.

 • התמורה

  התמורה לחברה תשולם בגין כל "קליק" של משתמשי האפליקציה על אחת מדרכי ההתקשרות, כפי שיהיו מעת לעת, עם הספק במסגרת האפליקציה.

  עם חתימת הסכם זה ייקבל הספק תקופת התנסות מוגבלת בזמן. תאריך סיום תקופת ההתנסות ייקבע ע"י החברה. הספק יקבל התראה על כך עד 2 ימי עסקים טרם סיום תקופת ההתנסות.

  תקופת ההתנסות מאפשרת "קליקים" ללא הגבלה בתוך תקופת ההתנסות המוגדרת בלבד.

  לאחר תקופת ההתנסות ובכפוף לאישור שני הצדדים בהסכם ירכוש הספק מהחברה חבילת "קליקים", כמפורט בנספח א'. כל לחיצה של משתמש על אחת מדרכי ההתקשרות תפחית "קליק" אחד מחבילת הקליקים אותה רכש הספק. לספק תינתן התראה לקראת סיום חבילת "הקליקים" ועם סיומה. עם סיום חבילת "הקליקים" לא יורד מסך הספק מהאפליקציה, דרכי ההתקשרות יצומצמו לאפשרות השארת פרטים לספק בלבד (הפרטים לא יועברו לספק עד לחידוש חבילת הקליקים). והספק יוכל לרכוש מהחברה חבילות "קליקים" נוספות.  

  עם סיומה של החבילה שנרכשה יוכל הספק לרכוש חבילות קליקים נוספות במסגרת אתר האינטרנט של החברה על-ידי תשלום בכרטיס אשראי.

  במידה והספק בחר שלא לחדש או לרכוש חבילה חדשה לאחר תקופתת ההתנסות, דף הספק שלו יוסר מאפליקציה.

  לחברה מוקנית הזכות לשנות מעת לעת את מחירי חבילות "הקליקים" בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מחירי חבילות הקליקים יעודכנו על-ידי החברה במסגרת אתר האינטרנט שלה.

 • רמת השירות

  הספק מתחייב לספק למשתמשי האפליקציה את המוצרים ו/או השירותים ברמה הגבוהה ביותר.

  הספק יתן מענה למשתמשי האפליקציה בתוך שני ימי עסקים ממועד יצירת הקשר עם הספק.

  במידה ויתגלעו חילוקי דעות בין הספק לבין מי ממשתמשי האפליקציה, הספק יעדכן את החברה באופן מיידי בכל פרטי המחלוקת, וימנע ככל הניתן מפגיעה בלקוח.

  הספק מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת האפליקציה יתאפשר ללקוחות לדרג ולהביע את דעתם על איכות השירות ו/או המוצרים שסופקו להם על-ידי הספק ויתכן כי יהיו גם חוות דעת שליליות על מוצרי ו/או שירותי הספק. הספק מצהיר ומתחייב כי לא יהיה בחוות דעת אלה בכדי להוות עילה לתביעת לשון הרע מצד הספק.

 • ביטולים והחזרים

  הספק יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת. ככל שביטל הספק את ההסכם בטרם ניצל את מלוא חבילת "הקליקים" אותה רכש, יהא זכאי להחזר יתרת סכום החבילה שלא נוצל באופן יחסי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 20% ממחיר החבילה. דמי הביטול יקוזזו מסכום ההחזר לספק.

  למען הסר ספק, במידה והספק ביטל את ההסכם טרם רכישת החבילה הראשונה, לא יהא זכאי לכל החזר.

  החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מימשה החברה את זכותה על-פי סעיף זה וביטלה את ההסכם בטרם ניצל הספק את מלוא חבילת "הקליקים" אותה רכש, יהא הספק זכאי להחזר יתרת סכום החבילה שלא נוצל באופן יחסי ולא יגבו דמי ביטול.

  ביטול הסכם על-ידי מי מהצדדים יעשה בכתב באמצעות אמצעי התקשורת המקובלים, כגון פקסימיליה, דוא"ל וכיוצב'. ביטול ההסכם יהיה מיידי ועם קבלת הודעת הביטול תופסק פעילות מסך הספק באפליקציה.

  ככל שלקוח פוטנציאלי יצר קשר עם הספק באחד מדרכי ההתקשרות באפליקציה בגינם חוייב הספק ב"קליק" ואולם הלקוח השאיר פרטים שגויים שלא אפשרו ליצור עימו קשר או לחילופין שלא נכרת הסכם בין הלקוח לספק, לא יהיה הספק זכאי לכל זיכוי בגין "הקליק" שמומש.  

 • אחריות הספק

  החברה אינה מספקת את המוצרים ו/או השירותים ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם. האחריות המלאה והבלעדית לגבי המוצרים ו/או השירותים ואספקתם חלה על הספק.

  הספק מצהיר ומתחייב כי מצגיו במסגרת דף הספק באפליקציה וכלפי הלקוחות ביחס למוצרים ו/או השירותים, טיבם, איכותם, אספקתם, הינם נכונים ומלאים, ובאחריותו הבלעדית של הספק.

  למען הסר ספק, הספק יהיה מחוייב בכל הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו לרבות בעניין החלפת ו/או החזרת מוצרים והשבת הכספים בגינם.

  הספק מצהיר כי אין הגבלה (מכל סוג) על יכולתו, וביכולתו, להתקשר בהסכם זה, ובהסכם על הלקוחות ולספק את המוצרים ו/או השירותים שיוצגו על-ידו באפליקציה, לרבות עמידתו בכל הוראות הדין בעניין זה.

  הספק מצהיר ומתחייב כי דברי הדפוס/הלוגו/סימני המסחר וכל חומר פרסומי ו/או שיווקי המועברים לחברה לצורך העלאתם לדף הספק באפליקציה, לרבות תמונות וטקסטים, הם בבעלותו המלאה של הספק, וכי כל טענה של צד ג' לגבי חומרים אלה תהיה באחריותו הבלעדית של הספק.

  מוסכם ומוצהר בזאת במפורש כי על החברה לא תחול כל אחריות מכל מין וסוג שהוא כלפי לקוחות ו/או משתמשי האפליקציה ו/או כלפי צד ג', בשל נזק ו/או עגמת נפש שנגרמו להם, מכל סיבה שהיא, עקב מעשיו ומחדליו של הספק.

  הופנתה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, אשר יש בה לכאורה, כדי ללמד על כך שהיא מתבססת ולו באופן חלקי, על מעשה או מחדל הנובעים מהתנהגות הספק ו/או בכל מקרה בו תוגש דרישה או תביעה נגד החברה לתשלום כלשהו שהספק אחראי לו על-פי הדין ו/או עפ"י הוראות הסכם זה לשלמו, תעביר החברה לידי הספק באופן מיידי את הטענה ו/או הדרישה ו/או התביעה והספק ינקוט בכל הצעדים הדרושים ויסייע לחברה להתגונן כנגד כל טענה, דרישה ותביעה כאמור.

  הספק מתחייב לטפל באופן מיידי ועל חשבונו בכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כספית או אחרת, הנובעת במישרין ו/או בעקיפין ממכירת מוצריו ו/או שירותיו במסגרת האפליקציה ולפצות ולשפות את החברה ו/או כל צד שלישי בגין כל פגיעה, אבדן או נזק, אשר הספק אחראי לו בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין, בצירוף כל ההוצאות שנגרמו כתוצאה מכך.

  הספק יכלול בפוליסות הביטוח המבטחות את עסקו ואת מוצריו, הוראות בדבר ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף של חברות הביטוח הנ"ל כלפי החברה.

 • הגבלת אחריות

למען הסר ספק מצהיר ומתחייב הספק כי ידוע לו כי מוצריו ו/או שירותיו יוצגו על-ידי החברה על גבי פלטפורמת אפליקציה במסגרת מכשירים חכמים (סמרטפונים בלבד), אשר מטבע הדברים חשופה לתקלות טכניות שונות ואף בלתי צפויות לרבות אך לא רק, תקלות אצל צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה כגון ספקי אינטרנט, ספקי שירותי תקשורת, גוגל (אנדרואיד), אפל, תקלות ברשת החשמל וכיוצ"ב (להלן: "התקלות") ובקרות תקלות כאמור תפעל החברה לפתרון התקלות ככל שהדבר תלוי בה. בכפוף לאמור לעיל הרי שלא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג כלפי החברה בגין תקלות כהגדרתן לעיל.

 • סודיות

הצדדים ישמרו על סודיות מלאה בנוגע לתוכן הסכם זה ולא יעבירו ו/או יראו הסכם זה לאף גורם שלישי.

 • סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להסכם זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

 

© כל הזכויות שמורות ל-Wedit | בן יהודה 215 תל אביב | info@wedit.co.il